Recommend Print

บริการของห้องสมุด

1. บริการยืม-คืน

  1.1 ข้อปฏิบัติในการยืม

 • ผู้ยืมจะต้องนำบัตรประจำตัวนักศึกษา หรือบัตรประจำตัวพนักงานของตนมา ยืมด้วยตนเองเท่านั้น
 • ไม่อนุญาตให้ผู้ยืมคนเดียวกัน ยืมทรัพยากรสารสนเทศที่มีชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง และครั้งที่พิมพ์ซ้ำกันได้มากกว่า 1 เล่ม
 • การยืมต่อเมื่อถึงกำหนดส่งคืน สามารถยืมต่อได้อีกเมื่อทรัพยากรสารสนเทศนั้นไม่มีผู้จองไว้ โดยยืมติดต่อกันได้ไม่เกิน 1 ครั้ง ทั้งนี้ สามารถดำเนินการยืมต่อได้ผ่าน Web OPAC โดย เข้าไปที่ http://webopac.dtc.ac.th และใช้ Log-in และ Password ของสมาชิก

  1.2 ระยะเวลาการยืม

ผู้ใช้งาน ประเภท จำนวน วัน ค่าปรับ/ วัน
คณะผู้บริหาร อาจารย์ประจำ และอาจารย์พิเศษ หนังสือทั่วไป นวนิยาย เรื่องสั้น วิทยานิพนธ์ งานวิจัย คู่มือหลักสูตรการศึกษา รายงานประจำปี 10 เล่ม 30 5
วารสาร และหนังสือพิมพ์ฉบับล่วงเวลา 3 เล่ม 3
เทปบันทึกเสียง  5 ม้วน 7
วิดีทัศน์ หรือซีดีรอม 3 ม้วน 7
เจ้าหน้าที่ หนังสือทั่วไป นวนิยาย เรื่องสั้น วิทยานิพนธ์ งานวิจัย คู่มือหลักสูตรการศึกษา รายงานประจำปี 7 เล่ม  14 5
วารสาร และหนังสือพิมพ์ฉบับล่วงเวลา 3 เล่ม  3
เทปบันทึกเสียง  5 ม้วน 7
วิดีทัศน์ หรือซีดีรอม 3 ม้วน 7
นักศึกษาปริญญาโท หนังสือทั่วไป นวนิยาย เรื่องสั้น วิทยานิพนธ์ งานวิจัย คู่มือหลักสูตรการศึกษา รายงานประจำปี 7 เล่ม  14
วารสาร และหนังสือพิมพ์ฉบับล่วงเวลา สามารถยืมเพื่อถ่ายสำเนาเอกสาร หรือใช้อ่านภายในห้องสมุดเท่านั้น  
เทปบันทึกเสียง  3 ม้วน ใช้ได้ภายในห้องสมุดเท่านั้น    
วิดีทัศน์ หรือซีดีรอม
นักศึกษาปริญญาตรี     หนังสือทั่วไป นวนิยาย เรื่องสั้น วิทยานิพนธ์ งานวิจัย คู่มือหลักสูตรการศึกษา รายงานประจำปี 5 เล่ม  7
วารสาร และหนังสือพิมพ์ฉบับล่วงเวลา สามารถยืมเพื่อถ่ายสำเนาเอกสาร หรือใช้อ่านภายในห้องสมุดเท่านั้น     
เทปบันทึกเสียง  3 ม้วน  ใช้ได้ภายในห้องสมุดเท่านั้น     
วิดีทัศน์ หรือซีดีรอม
บุคลากรเครือดุสิตธานี     หนังสือทั่วไป นวนิยาย เรื่องสั้น วิทยานิพนธ์ งานวิจัย คู่มือหลักสูตรการศึกษา รายงานประจำปี 3 เล่ม
วารสาร และหนังสือพิมพ์ฉบับล่วงเวลา สามารถยืมเพื่อถ่ายสำเนาเอกสาร หรือใช้อ่านภายในห้องสมุดเท่านั้น     
เทปบันทึกเสียง  3 ม้วน  ใช้ได้ภายในห้องสมุดเท่านั้น     
วิดีทัศน์ หรือซีดีรอม
บุคคลภายนอก    หนังสือทั่วไป นวนิยาย เรื่องสั้น วิทยานิพนธ์ งานวิจัย คู่มือหลักสูตรการศึกษา รายงานประจำปี สามารถยืมเพื่อถ่ายสำเนาเอกสาร หรือใช้อ่านภายในห้องสมุดเท่านั้น   
วารสาร และหนังสือพิมพ์ฉบับล่วงเวลา
เทปบันทึกเสียง  3 ม้วน ใช้ได้ภายในห้องสมุดเท่านั้น    
วิดีทัศน์ หรือซีดีรอม

  1.3 การจอง

การจองหนังสือที่ถูกยืมออกไป ผู้มีสิทธิ์ยืมสามารถจองผ่าน Web OPAC ได้ เท่านั้น โดยเข้าไปที่ http://webopac.dtc.ac.th และระบุ Log-in และ Password โดยใช้รหัสประจำตัว เพื่อทำการจอง และตรวจสอบวันที่สามารถมายืมหนังสือ ได้โดยจะต้องมายืมตามวันที่ศูนย์วิทยบริการกำหนด ภายใน 3 วัน ถ้าไม่ยืมตามกำหนด เจ้าหน้าที่ศูนย์วิทยบริการจะนำขึ้นชั้นจัดเก็บเพื่อให้บริการตามปกติ

  1.4 การคืนหนังสือ

 • ผู้ยืมจะต้องนำหนังสือพร้อมบัตรประจำตัว มายื่นต่อเจ้าหน้าที่ตามวันที่กำหนด
 • ผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบข้อมูลการยืม-คืนของตนเองย้อนหลัง 6 เดือน จนถึงปัจจุบันได้ที่ WebOPAC โดยเข้าไปที่ http://webopac.dtc.ac.th และระบุ Log-in และ Password โดยใช้รหัสประจำตัว

  1.5 การปรับและลงโทษ

 • ถ้าคืนทรัพยากรสารสนเทศเกินกำหนดส่ง คิดค่าปรับวันละ 5 บาทต่อ 1 เล่ม/ ม้วน/ ฉบับ
 • นักศึกษาที่ค้างส่งทรัพยากรสารสนเทศ และค้างค่าปรับจะถูกตัดสิทธิ์ใน การยืม และจะถูกระงับสิทธิ์การลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาถัดไป การขออนุมัติปริญญา การลาออก หรือการขอรับเงินค่าประกันของเสียหายคืน จนกว่าจะชำระหนี้สินกับทางศูนย์วิทยบริการให้เรียบร้อยก่อน
 • กรณีที่ยืมทรัพยากรสารสนเทศแล้วทำชำรุดหรือเสียหาย ต้องรับผิดชอบโดยซื้อทรัพยากรสารสนเทศชื่อเรื่องเดียวกัน ผู้แต่งเดียวกันมาแทน และชำระเงินค่าจัดเตรียมทรัพยากรสารสนเทศเป็นจำนวนเงิน 50 บาท
 • กรณีที่ไม่สามารถหาทรัพยากรสารสนเทศชื่อเรื่องเดียวกัน ผู้แต่งเดียวกัน มาแทนได้ ให้จ่ายเงินเป็น 2 เท่าของราคาทรัพยากรสารสนเทศนั้นๆ และชำระเงินค่าจัดเตรียมทรัพยากรสารสนเทศเป็นจำนวนเงิน 50 บาท
 • กรณีที่ทรัพยากรสารสนเทศนั้นๆ ไม่สามารถหาราคาได้ การคิดค่าปรับให ้อยู่ในดุลยพินิจของหัวหน้าศูนย์วิทยบริการ
 • กรณีที่มาแจ้งทรัพยากรสารสนเทศสูญหายหลังจากเกินกำหนดส่งของทรัพยากรสารสนเทศนั้นแล้ว จะต้องเสียค่าปรับวันละ 5 บาท
 • การตัด ฉีก ทำลาย ขโมยทรัพยากรสารสนเทศของศูนย์วิทยบริการ ถือว่า เป็นการทำลายทรัพย์สินของวิทยาลัย ผู้กระทำต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยนักศึกษาตามประกาศของวิทยาลัยดุสิตธานี กรณีเป็นนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาอื่น หรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานอื่น ศูนย์วิทยบริการจะแจ้งความผิดไปยังสถาบันการศึกษา หรือหน่วยงานต้นสังกัด

2. บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า

เป็นบริการที่ช่วยเหลือผู้ใช้ห้องสมุดในการค้นหาข้อมูลที่ต้องการได้โดย สะดวกและรวดเร็ว

3. บริการแนะนำการใช้ห้องสมุด

เป็นบริการแนะนำการใช้ห้องสมุด การสืบค้นข้อมูล เพื่อให้ผู้ใช้รู้จักทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดบริการต่างๆ และวิธีการค้นข้อมูลที่ต้องการทั้งรายบุคคล และจัดเป็นกลุ่ม

4. บริการหนังสือสำรอง

เป็นบริการหนังสือที่อาจารย์ผู้สอนได้เสนอแนะหนังสือบางชื่อเรื่อง สำหรับใช้ประกอบการเรียนการสอน เพื่อให้นักศึกษาได้อ่านกันอย่างทั่วถึง โดยจะ มีกำหนดระยะเวลายืมไม่เกิน 3 วัน และคิดค่าปรับเกินกำหนดส่งวันละ 10 บาท

5. บริการยืมระหว่างห้องสมุด

เป็นบริการที่ห้องสมุดจัดขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้สมาชิกห้องสมุด สามารถยืมทรัพยากรสารสนเทศที่ไม่มีในห้องสมุด จากห้องสมุดอื่นๆได้

6. บริการรวบรวมบรรณานุกรมเฉพาะเรื่อง

เป็นบริการรวบรวมรายชื่อสิ่งพิมพ์ในหัวข้อใดหัวข้อหนึ่ง เพื่อใช้ประกอบการศึกษา ค้นคว้าวิจัย (เฉพาะอาจารย์และเจ้าหน้าที่)

7. บริการแนะนำการเขียนบรรณานุกรม

เป็นการแนะนำวิธีการลงรายการเอกสารอ้างอิงแต่ละประเภทในการ ทำรายงานการค้นคว้า งานวิจัย หรือวิทยานิพนธ์

8. บริการคอมพิวเตอร์
   8.1. ศูนย์วิทยบริการให้บริการคอมพิวเตอร์เพื่อทำรายงาน ศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากสื่อมัลติมีเดีย หรืออินเทอร์เน็ต เฉพาะนักศึกษา อาจารย์ อาจารย์พิเศษ เจ้าหน้าที่ของวิทยาลัย และบุคคลที่เข้าร่วม  โครงการฝึกอบรมของวิทยาลัยเท่านั้น
   8.2. ผู้ใช้บริการต้อง Log in โดยระบุรหัสประจำตัว โดยสามารถใช้บริการได้ครั้งละไม่เกิน 2 ชั่วโมง
   8.3. ห้ามดาวน์โหลดเกมส์ หรือสืบค้นข้อมูลที่เป็นสื่อลามกอนาจารจากอินเตอร์เน็ตโดยเด็ดขาด
   8.4. ห้ามทำกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย หรือทำผิดจรรยาบรรณในการใช้คอมพิวเตอร์
   8.5. การพิมพ์ข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ คิดค่าบริการหน้าละ 3 บาท สำหรับการพิมพ์สีขาว-ดำ ทั้งนี้อัตราค่าบริการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามประกาศของวิทยาลัย
   8.6. เมื่อเครื่องขัดข้อง หรือมีปัญหาให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ศูนย์วิทยบริการทันที เพื่อความสะดวกต่อตัวผู้ใช้บริการเอง

9. ระเบียบการใช้ห้องประชุม/สัมมนากลุ่มย่อย และห้องศึกษาค้นคว้า

   9.1. ศูนย์วิทยบริการให้บริการห้องประชุม/สัมมนากลุ่มย่อย และห้องศึกษาค้นคว้า เฉพาะอาจารย์ประจำ อาจารย์พิเศษ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาของวิทยาลัยเท่านั้น
   9.2. ผู้ใช้บริการต้องแสดงบัตรประจำตัวนักศึกษา หรือบัตรประจำตัวพนักงาน พร้อมกรอกแบบฟอร์มขอใช้บริการและรับ กุญแจห้อง ทั้งนี้ต้องมีจำนวนผู้เข้าใช้บริการครั้งละไม่น้อยกว่า 5 คน นักศึกษาระดับปริญญาตรีใช้บริการได้ครั้งละไม่เกิน 2 ชั่วโมง นักศึกษาระดับปริญญาโทใช้บริการได้ครั้งละไม่เกิน 3 ชั่วโมง และอาจารย์ประจำ อาจารย์พิเศษ ใช้บริการได้ครั้งละไม่เกิน 4 ชั่วโมง
   9.3. เมื่อหมดเวลาที่กำหนดไว้ตามข้อ 15.2 แล้วให้ผู้ใช้บริการนำกุญแจไปแลกบัตรประจำตัวคืน

10. ระเบียบการใช้ห้องโสตทัศนศึกษา

   10.1. ศูนย์วิทยบริการให้บริการห้องโสตทัศนศึกษาเฉพาะนักศึกษา อาจารย์ประจำ อาจารย์พิเศษ และเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยเท่านั้น
   10.2. ผู้ใช้บริการต้องแสดงบัตรประจำตัวนักศึกษา หรือบัตรประจำตัวพนักงาน พร้อมกรอกแบบฟอร์มขอใช้บริการและ รับกุญแจห้อง ทั้งนี้สามารถใช้บริการได้ครั้งละไม่เกิน 2 ชั่วโมง
   10.3.ไม่อนุญาตให้นำโสตทัศนวัสดุเชิงบันเทิงคดีจากภายนอกมาดู รวมทั้งไม่อนุญาตให้ดูรายการโทรทัศน์ประเภทบันเทิงคดี เช่น เกม หรือละครโทรทัศน์ เป็นต้น 

Link to >> The instructions of purchasing information resources Information Resources Center, Dusit Thani College (DTC)